Geveke
NL

Privacybeleid

Beleid verwerking persoonsgegevens waar AVG op van toepassing is

(1) Naleving van wet- en regelgeving
Geveke bv (de “Onderneming”) en haar deelnemingen (de “Geveke Groep”) erkennen dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is. Dit beleid geldt voor de Onderneming en alle deelnemingen van de Geveke Groep. 

Indien EU en EU lidstaten regelingen voor u gelden, in het bijzonder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel General Data Protection Regulation 2016/679 (“GDPR”), verwerken we uw persoonsgegevens conform GDPR. Dit beleid regelt hoe we als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verkrijgen en verwerken.

(2) Verzamelen van persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken, afhankelijk van de relatie die we met elkaar hebben.


(3) Wettelijke grondslag voor verwerking / categorieën van persoonsgegevens onderhevig aan verwerking
Wij verwerken de volgende categorieën van uw persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag zoals voorzien in de GDPR (artikel 6 en 7). De wettelijke basis is afhankelijk van het soort persoonsgegeven dat we verzamelen. Voorbeelden van wettelijke grondslagen zijn:
 1. Op basis van uw goedkeuring;
 2. Uitvoering van een overeenkomst waar u een partij in bent;
 3. Naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 4. Op basis van ons gerechtvaardigd belang.

In veel gevallen zullen we ons gerechtvaardigd belang nastreven als wettelijke grondslag. Voor nadere informatie met betrekking tot het gerechtvaardigd belang kan een verzoek worden ingediend via de contactgegevens aan het einde van dit beleid.

Persoonsgegevens met een gevoelig karakter, inclusief geloofsovertuiging of gezondheidstoestand, zullen we alleen verwerken voor zover dit in overeenstemming is met de specifieke voorwaarden zoals vermeld in de GDPR (artikel 9 en 10) en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

We verkrijgen en verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens zoals hiervoor vermeld onder (2) voor de volgende doeleinden:

Zoals verder op vermeld onder punt 7 van dit beleid, hebt u het recht om op elk moment uw goedkeuring tot het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken door dit kenbaar te maken via de contactgegevens zoals vermeld aan het einde van dit beleid. De intrekking tot goedkeuring heeft echter geen gevolgen voor de rechtvaardiging van de verwerking vóór de intrekking van de goedkeuring.

U zult niet worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Wanneer u de gevraagde persoonsgegevens niet kunt aanleveren, zou het kunnen zijn dat we niet in staat zijn om te voldoen aan de contractuele verplichting en uitoefening van het contract, of we kunnen de geldende wet- en regelgeving niet naleven. We zullen u persoonlijk op de hoogte stellen als het verkrijgen van persoonsgegevens is gebaseerd op een wettelijke of contractuele verplichting, of vereist is om een contract aan te gaan, dan wel de mogelijke consequenties van het niet aanleveren van dergelijke persoonsgegevens.

Waar het om persoonsgegevens gaat betreffende onze HR afdeling, ziet dit privacybeleid slechts toe op persoonsgegevens van sollicitanten en niet op persoonsgegevens van medewerkers die reeds bij ons in dienst zijn. Het privacybeleid met betrekking tot onze medewerkers is separaat verstrekt.

(4) Bronnen van persoonsgegevens
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens direct van u of indirect via derden zoals:
zakelijke partners, datahandelaren, werving- en selectiebureaus, overige medewerkers, of openbare bronnen zoals social media en persoonlijke websites en accounts.

(5) Bewaartermijn persoonsgegevens
We zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig om te voldoen aan eerder genoemde doeleinden voor de verkrijging en verwerking van uw persoonsgegevens. Specifieke bewaartermijnen worden besloten op basis van de volgende overwegingen: het doel voor het verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens, de aard van de persoonsgegevens en de noodzaak om de persoonsgegevens te bewaren op grond van wettelijke of zakelijke redenen.

(6) Delen en openbaar maken van persoonsgegevens
We kunnen uw persoonsgegevens delen en openbaren aan de volgende partijen in overeenstemming met de GDPR en voor doeleinden zoals vermeld in deze procedure: 
 1. Atlas Copco AB (=uiteindelijke moedermaatschappij) en haar medewerkers.
 2. Leveranciers en overige zakelijke partners met wie we een zakelijke relatie hebben en die producten en diensten leveren gerelateerd aan uw persoonsgegevens (zoals marketing, data analyses, evenementmanagement, opslag, leveringen, support, onderhoud, etc.).
 3. Distributeurs, agenten, verzekeringsmaatschappijen, zakelijke partners die zakelijke of werk gerelateerd betrokken zijn bij uw persoonsgegevens.
 4. Externe dienstverleners die compliance en overige IT gerelateerde systemen leveren gerelateerd aan uw persoonsgegevens.
 5. Bedrijven voor betalingsverwerking.
 6. Werving- en selectiebureaus.
 7. Juridische en overige professionele adviseurs en accountants.
 8. In het geval dat we een activiteit verkopen, kan persoonlijke informatie worden verstrekt aan een potentiële koper.
 9. Politie en overheidsinstanties wanneer het nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief een verplichting als gevolg van een vrijwillige handeling.
 10. Derden wanneer het nodig is om andere gerechtvaardigde redenen en toegestaan door geldende wet- en regelgeving. 

(7) Uw rechten
U hebt de volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens zoals door ons verkregen en verwerkt:
1. Recht op informatieverstrekking
U hebt het recht om alle vereiste informatie te verkrijgen met betrekking tot onze gegevensverwerking activiteiten die op u betrekking hebben (artikelen 13 en 14 van de GDPR).

2. Recht van inzage van de betrokkene
U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en bepaalde gerelateerde informatie (artikel 15 van de GDPR).

3. Recht op rectificatie en gegevenswissing
U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens en het recht vervollediging te verkrijgen van onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de GDPR). Indien van toepassing hebt u het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te laten wissen (artikel 17 van de GDPR).

4. Recht op beperking van de verwerking
Indien van toepassing, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (artikel 18 van de GDPR).

5. Recht van bezwaar 
Indien van toepassing, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 21 van de GDPR).

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens 
Indien van toepassing, hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, en machine leesbare vorm te verkrijgen en het recht om uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij door ons te worden gehinderd (artikel 20 van de GDPR).

7. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. 
Indien van toepassing, hebt u het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft (artikel 22 van de GDPR).

Indien u van plan bent om een van de hierboven genoemde rechten te gaan uitoefenen, stuur dan een verzoek naar de contactpersoon zoals hieronder vermeld. 

U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.

(8) Wijzigingen van het privacybeleid
We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen doorvoeren op dit privacybeleid. We zullen u informeren via deze website, of waar nodig via email, indien we substantiële of materiële wijzigingen doorvoeren.

Contactgegevens
In geval van vragen en/of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Geveke (zie de contactgegevens hieronder). 

Geveke Groep
T.a.v. Privacy Officer
Postbus 920
1000 AV Amsterdam
Email adres: mwi@geveke.com 

Amsterdam, augustus 2022

 

Mogen wij u helpen?

Hebt u een vraag?

Bel mij terug

Bij urgente storingen buiten kantooruren kunt u ons bereiken op
+31 (0)20 582 2640

BTW-nummer NL001476063B01
KvK Amsterdam 33119115

Onze kantoren in België
Geveke Compressor Technology: +32 (0)2 720 48 90
Geveke Process Technology: +32 (0)2 257 02 30 

Hier vindt u Geveke

google map

Hoofdkantoor Geveke

Kabelweg 51 
1014 BA Amsterdam

Postbus 820
1000 AV Amsterdam

Onze overige locaties